external image insert_table.gif
שם הספר/כתב עת/ שם האתר: הספרייה של מטח
מאמר/שם דף/ערך: שרשרת מזון
מחבר(ים):מגדיר איכות הסביבה


שם ההוצאה לאור:אאחר מאור


שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:1993


(מקום ההוצאה לאור): אין
כתובת אתר (URL):
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:
(תאריך עדכון האתר):
מדוע
אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
בגל שיש הרבה מידע שטוב לעבודה והרבה אנשים משתמשים באתר זה.

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: ויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: אמנון
מחבר(ים): עורכי הויקיפדיה
שם ההוצאה לאור: אין
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 12:56 22 בדצבמר 2012
(מקום ההוצאה לאור): אין
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר: 30.12.12 9:58
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? אתר אמין שיש בו הרבה מידע שימושית.

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: האוניברסיטה העברית
מאמר/שם דף/ערך: זואופלנקטון
מחבר(ים): תלמידי האוניברסיטה
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 13 ביולי 2011
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://earth.wiki.huji.ac.il/index.php/%D7%96%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%9F

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר: 30.12.12
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? בגלל שהמחברים של האתר הם לומדים על הדברים שאנחנו כותבים את עבודה שלנו.
בבליוגרפיה

שם משפחה של הכותב, שם פרטי. "שם הערך או המאמר", שם כתב העת ממנו לקוח המאמר, מס, חוברת, שנת פרסום, עמודים. מתוך: שם האתר, תאריך עדכון אחרון של האתר, תאריך כניסה לאתר URL>>.

מגדיר איכות הסביבה. "שרשרת מזון" , הספרייה של מטח , ​1993 , 30.30.12
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888